Privacy statement

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze site. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat gebruiker instemt met deze voorwaarden. Gebruik van deze site is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. De MVZO behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging de inhoud van deze site op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen, om welke reden dan ook.

Informatie op de site

De MVZO doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze site, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Deze site kan verbindingen (“links”) of verwijzingen naar andere sites bevatten, maar niet alle sites gelinkt aan deze site zijn door de MVZO gecontroleerd. De MVZO wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites af en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Het gebruik van een link gebeurt geheel op eigen risico.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluid van deze site behoren aan de MVZO.

Aansprakelijkheid

De MVZO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het direct of indirect gevolg is van het gebruik van en/of uit het afgaan op, de toegang tot of de onmogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de MVZO aansprakelijk zijn voor eventuele fouten in de tekst of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid, tenzij het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de MVZO. In de voornoemde gevallen van opzet of grove schuld zal de aansprakelijkheid van de MVZO te allen tijde beperkt zijn tot het vergoeden van directe schade.

Gebruik van persoonsgegevens

Met het gebruik van deze website deel je gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door jou zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld onze nieuwsbrieven), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Verwerking van persoonsgegevens

​​Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. De MVZO acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat houdt onder andere in dat wij:

  • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • je om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De MVZO is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-04-2018.

Nieuwsbrief en MVZO app

Graag houden wij jou op de hoogte van MVZO nieuws. Dit doen wij via o.a. via onze MVZO app, onze website, digitale nieuwsbrieven, ons magazine etc. In deze uitingen kunnen wij jouw (bedrijfsnaam)naam meenemen. Om het MVZO netwerk optimaal in te zetten tonen wij bij onze bijeenkomsten alle deelnemers op de deelnemerslijst en maken wij foto’s, o.a. voor onze website en social media kanalen.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met jouw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics en een Facebook pixel. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens MVZO van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Heb je ons eerder toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, dan heb je altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.